Towarzystwo Krzewienia 

Kultury Fizycznej
 STOLICA

 

 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Stolica powstało z miłości do aktywności. Stworzył je zespół ludzi, którzy pracują dużo, żyją intensywnie i są aktywni fizycznie. Dla nich aktywność fizyczna, ruch, dobra dieta to podstawa, by zrealizować wyznaczone na każdy dzień cele i być wprost nie do zatrzymania! Swoją energią chcemy zarazić innych. Naszą misją jest promocja i popularyzacja świadomego, zdrowego trybu życia, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Chcemy inspirować i motywować a z naszą ofertą dotrzeć do mieszkańców, także tych zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną.  Przeciwdziałanie  wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym poprzez inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach aktywizujących, edukacyjnych, sportowych i kulturalnych – jest naszym głównym celem.

 

 W dniu 05.12.2017r na zebraniu założycielskim Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Stolica" został wybrany Zarząd oraz Komisja Rewizyjna w następującym składzie: 

 

  Zarząd TKKF "Stolica"
1. Katarzyna Kędzior - Prezes 
2. Włodzimierz Banasik – Wiceprezes
3. Ewa Poniatowska – Kajuk – Sekretarz
4. Andrzej Szymański - Skarbnik  
    

S T A T U T
Stowarzyszenia Towarzystwo  Krzewienia  Kultury  Fizycznej „STOLICA”


Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

§ 1  

1.Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej STOLICA  i zwane jest dalej Towarzystwem.

2.Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.

 
§ 2
Siedzibą Towarzystwa jest Miasto Stołeczne Warszawa, a terenem działania Rzeczypospolita Polska. Gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami kraju.

 

§ 3
Towarzystwo posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych oraz zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania. 

 

§ 4
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 5
Towarzystwo używa godła, flagi i barw Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, jak również pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. Godłem jest kompozycja czerwonych liter „Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej STOLICA” na żółtym polu. Barwami są kolory: zółty i  czerwony.  Flagą jest prostokątny płat materiału koloru żółtego i godłem umieszczonym pośrodku.

 

Rozdział 2
Cele i sposób ich realizacji

§ 6 
Celem Towarzystwa jest:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, inicjowanie i prowadzenie działalności w  zakresie kultury fizycznej, w tym  sportu i rekreacji ruchowej oraz innych form aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie.
tworzenie warunków sprzyjających aktywności społecznej, zawodowej, obywatelskiej i poznawczej Polaków
przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji społecznej, przemocy i wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym poprzez inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach aktywizujących, edukacyjnych, sportowych i kulturalnych.

 

§ 7   
1. Cele statutowe Towarzystwo realizuje poprzez:                                                                                                          

1) organizację sekcji i zespołów o charakterze sportowym, rekreacyjnym,  

    prozdrowotnym, szkoleniowym i edukacyjnym;

2)  organizację zespołów profilaktyczno-usprawniających i rehabilitacji ruchowej;

3)  organizowanie imprez i zawodów sportowych, zlotów, festynów, turniejów,  

     konkursów oraz imprez w sferze kultury fizycznej, w tym sportu i rekreacji, 

     kultury i edukacji;

4) organizację szkoleń, konferencji, sympozjów, seminariów, odczytów i prelekcji; 

5) propagowanie i ułatwianie uprawiania indywidualnych form rekreacji  ruchowej;

6) organizację i prowadzenie obozów sportowo-rekreacyjnych i kolonii dla dzieci i  

    młodzieży;

7) organizację imprez turystycznych;

8) rozwijanie promocji i udzielanie informacji w zakresie swojej  działalności   

   statutowej oraz prowadzenie działalności  wydawniczej, 

9) współdziałanie z instytucjami i organizacjami o podobnym profilu działania;

10) organizowanie i prowadzenie ośrodków rekreacji fizycznej i sportu,  

   szkoleniowych, wypoczynkowych oraz wypożyczalni sprzętu sportowo- 

   turystycznego;

11)  współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządu  

       terytorialnego, związkami zawodowymi oraz innymi stowarzyszeniami, 

       organizacjami i instytucjami;

12) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społęcznym, ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych;

13) ochronę i promocję zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki 

      uzależnień i profilaktyki zdrowotnej oraz rehabilitacji ruchowej;

14) promocję i organizację wolontariatu, tworzenie warunków stymulujących proces rozwoju i upowszechniania postaw wolontariackich Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia;

15)  pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe,kluby pracy, warsztwty, praktyki zawodowe, staże i inne formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, w tym cudzoziemców

16) reintegracja społęczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem

17) rehabiliatcja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

2. Powyższe cele statutowe Towarzystwo realizuje poprzez  prowadzenie zarówno  

    nieodpłatnej jak i odpłatnej działalności pożytku publicznego, z  zastrzeżeniem,  

    że  przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie 

    prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

3.Działalność statutowa będzie w całości finansowana przez Towarzystwo.

 

                                                           

Rozdział 3.
Członkowie, ich prawa i obowiązki                                                                                                                                                 
§ 8
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
zwyczajnych,
wspierających,
honorowych.

§ 9                                                          
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy obywatel Polski jak również cudzoziemiec, powyżej 16 lat, akceptujący cele statutowe Towarzystwa.


§ 10
Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa następuje po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa. 

 
§ 11                                                                                                                               
Członkowie zwyczajni mają prawo: 

wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa oraz uczestniczyć w Walnych Zebraniach Towarzystwa z głosem stanowiącym,

brać czynny udział we wszystkich formach działalności Towarzystwa,

korzystać z urządzeń Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd,

składać wnioski i postulaty pod adresem władz Towarzystwa.

 

§ 12

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Towarzystwa,

 przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,

regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§ 13                                                                                                                  

Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc  finansową, rzeczową lub merytoryczną dla Towarzystwa.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje po złożeniu pisemnej deklaracji,  na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.

 

§ 14

Członkowie wspierający mają prawo: 

zgłaszać opinie, wnioski i postulaty wobec władz Towarzystwa;

korzystać z urządzeń Towarzystwa, w zakresie ustalonym przez Zarząd; 

brać udział - z głosem doradczym, poprzez swego przedstawiciela w Walnym Zebraniu Towarzystwa.

§ 15                                                                                                                  

Do obowiązków członków wspierających należy:

udzielanie pomocy Towarzystwu w realizacji jego zadań statutowych,

regularne uiszczanie zadeklarowanych świadczeń,

przestrzeganie postanowień statutu i uchwał  władz Towarzystwa.

 

§ 16

 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna w uznaniu szczególnych   

    zasług dla Towarzystwa.  

Członkostwo honorowe może być przyznane przez Walne Zebranie na wniosek                     

    Zarządu Towarzystwa.

§ 17

Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych, z wyłączeniem  czynnego i biernego prawa wyborczego do statutowych organów Towarzystwa oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Towarzystwa (o ile nie posiadali uprzednio statusu członka zwyczajnego).

§ 18
Członkostwo wygasa wskutek:

wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie;

skreślenia z listy członków przez Zarząd za niepłacenie składek członkowskich przez 1 rok, po uprzednim wezwaniu do ich uiszczenia;

z chwilą wykluczenia członka uchwałą Zarządu Towarzystwa za nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa lub działania na jego szkodę. O posiedzeniu Zarządu, na którym ma być podjęta uchwała o wykluczeniu, Zarząd powiadamia listownie zainteresowanego na siedem dni wcześniej; 

śmierci członka zwyczajnego oraz utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

utraty przez członka zwyczajnego powyżej 18 lat pełnej zdolności do czynności prawnych;

likwidacji Towarzystwa.

 

§ 19
Uchwały Zarządu w sprawach skreślenia i wykluczenia członka są wykonalne z dniem ich podjęcia. O podjęciu uchwały w powyższych sprawach Zarząd zawiadamia osobę  zainteresowaną. 

W terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia powiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu zainteresowany może wnieść odwołanie od uchwały. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonalności uchwały. Odwołanie wnosi się do Walnego Zebrania członków za pośrednictwem Zarządu, który może własną uchwałę uchylić. 

 W przypadku nie uchylenia uchwały przez Zarząd na skutek wniesionego odwołania, pozostawia się je do rozpoznania przez najbliższe Walne Zebranie. O terminie i miejscu zwołania Walnego Zebrania powiadamia się zainteresowanego. Członek wykluczony lub skreślony ma prawo być obecny na Walnym Zebraniu, którego przedmiotem ma być rozpatrzenie odwołania.   Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział 4.

 Władze Towarzystwa.

 

§ 20

1. Władzami Towarzystwa są:

         1) Walne Zebranie,

         2) Zarząd,

         3)  Komisja Rewizyjna.

2. Zarząd i Komisja Rewizyjna Towarzystwa są wybieralne i zobowiązane do 

    składania wyborcom sprawozdań ze swej działalności.

 

§ 21  

 

Uchwały wszystkich organów władz Towarzystwa są ważne jeżeli zostały powzięte zwykłą większością głosów, to jest 50 %  + 1 przy obecności co najmiej 1/2 osób uprawnionych do głosowania, chyba że statut przewiduje inne warunki ważności uchwał. 

§ 22
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania. Przed wyborem władz Walne Zebranie uchwala regulamin wyborów określający skład liczbowy wybieranych organów na daną kadencję, zgodnie z  § 26 ust. 1 i § 29 ust. 1 statutu oraz sposób głosowania i zgłaszania kandydatów.

Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.

Członek Zarządu i członek Komisji Rewizyjnej może w każdej chwili ustąpić ze swej funkcji; dla skuteczności ustąpienia niezbędne jest dokonanie go w formie pisemnej

Mandat członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej wygasa:        

   1) w przypadku ustąpienia ze swej funkcji;

   2) z chwilą upływu kadencji; 

   3) w przypadku wygaśnięcia członkostwa, z przyczyn, o których mowa  w § 18    pkt 1, 4, 5 i 6 statutu;

   4) z chwilą odwołania z pełnionej funkcji przez Walne Zebranie zwołane w trakcie  kadencji; 

W głosowaniu nad podjęciem uchwały dotyczącej osoby członka, członek ten jest wyłączony. Wyłączenie to nie dotyczy wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

§ 23
1.Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane co 4 lata przez Zarząd Towarzystwa,  

  jako sprawozdawczo-wyborcze i raz w roku jako sprawozdawcze, przy czym 

  termin, miejsce i porządek dzienny powinien być podany do wiadomości 

  członków listownie lub na wskazany Zarządowi przez członka Towarzystwa   

  adres e-mail, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania, nie później  

  niż 14 dni przed datą zebrania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa      

    w przypadku:

   1) uchwały Zarządu,

   2) wniosku Komisji Rewizyjnej,

wniosku co najmniej  1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych - wniosek powinien być sporządzony na piśmie i podpisany przez członków żądających zwołania Walnego Zebrania, ponadto powinien określać przedmiot spraw jakie będą rozpatrywane przez Walne Zebranie.

5.Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa

najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty uchwały, o której mowa powyżej

w ust. 4 pkt 1 lub daty złożenia Zarządowi wniosku, o którym mowa powyżej w

ust. 4 pkt 2 i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane. Przy

zwoływaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mają odpowiednie

zastosowanie przepisy ust.3 niniejszego  paragrafu.

 

§ 24
W Walnym Zebraniu biorą  udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Towarzystwa.

2. Walne Zebranie  jest prawomocne:

   1) gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków uprawnionych do  

      głosowania - w pierwszym terminie,

   2) bez względu na liczbę uczestniczących członków - w drugim terminie.

3. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele                 

    członków wspierających, członkowie honorowi oraz osoby zaproszone przez  

    Zarząd.  

§ 25
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania  należy:

dokonywanie wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z wyjątkiem przypadków kooptacji będącej w kompetencji Zarządu i  Komisji Rewizyjnej;

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny działalności tych organów;

udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

uchwalanie programów statutowej działalności Towarzystwa;

5) rozpatrywanie odwołań od uchwał w przypadku przewidzianym w § 19 ust. 2;                                                             

6) dokonywanie zmian w statucie Towarzystwa;

7) decydowanie o rozwiązaniu Towarzystwa i sposobie jego likwidacji.

 

§ 26      
Zarząd składa się z 3 do 7 osób.

Zarząd na pierwszym swym posiedzeniu wybiera spośród siebie: prezesa, 1-2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. W przypadku wyboru 3-osobowego składu funkcję sekretarza pełni wiceprezes. 

W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w przypadkach określonych w § 22 ust. 4 pkt 1 i 3 Zarządowi przysługuje prawo kooptacji w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 4. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów - członków  

    Towarzystwa, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie

 

§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:                                                         

kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa, 

2) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

3) uchwalanie okresowych planów działania i budżetu oraz sporządzanie bilansu,

4) zarządzanie majątkiem  i funduszami Towarzystwa, w tym podejmowanie 

   uchwał o przystępowaniu Towarzystwa do wspólnych przedsięwzięć 

   gospodarczych, spółek i spółdzielni, nabywaniu i zbywaniu praw majątkowych 

   oraz zaciąganiu zobowiązań,

5) uchwalanie wysokości i trybu uiszczania składek członkowskich,

6) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

7) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i innych przewidzianych w  

    statucie dla kompetencji Zarządu,

8) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników  

   Towarzystwa,

9) do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w tym w sprawach: reprezentacji, zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie

 

§ 28
Posiedzenia Zarządu Towarzystwa odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Wszystkie posiedzenia Zarządu są protokółowane.

Zarząd ustanawia regulamin swojego działania, w którym dokonuje podziału zadań, kompetencji i obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co      najmniej połowy członków, w tym prezesa lub sekretarza.

Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go           

    Sekretarz.

 

§ 29 
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu: przewodniczącego i sekretarza.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarzadu Towarzystwa z głosem doradczym.

W razie wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w § 22 ust. 4 pkt 1 i 3 Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru.

§ 30
Komisja Rewizyjna:

przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę działalności Zarządu Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

występuje do Zarządu Towarzystwa z wnioskami pokontrolnymi i zaleceniami oraz żąda wyjaśnień w kwestiach wątpliwych,

składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności oraz wyników przeprowadzonych kontroli oraz składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ustepującemu Zarządowi,

sporządza wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz o odwołanie poszczególnych członków Zarządu,

kontroluje przestrzeganie statutu i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

 

Rozdział 5.

 Wyróżnienia i kary.

 

§ 31 

Za aktywny udział w realizacji zadań Towarzystwa Zarząd może przyznać wyróżnienia i nagrody.

§ 32

1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz, Zarządowi 

    przysługuje prawo wymierzania następujących kar:

     1) upomnienia, 

     2) nagany,

3) zawieszenia w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 1 roku,

4) wykluczenia. 

2. Towarzystwo prowadzi rejestr kar. Zastosowanie kary zawieszenia może 

    nastąpić jedynie w przypadku uprzedniego zastosowania innej kary w okresie 

    ostatniego roku.

 

Rozdział 6.
Majątek i fundusze.  

§ 33
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Źródłami powstania majątku Towarzystwa są: 

           1) składki członkowskie;

           2) darowizny, zapisy i spadki;

           3) środki pochodzące z ofiarności publicznej; 

           4) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług, udziały, lokaty;

 5) dochody z  działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów, w tym ze sponsoringu.

Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi             

            przepisami;

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa        

           podejmuje Zarząd.

 

§ 34
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest  współdziałanie dwóch członków Zarządu.

 

§ 35
Inne osoby niż określone w § 34 statutu mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Towarzystwa wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa szczególnego udzielonego przez Zarząd.

 

Rozdział 7.
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa


§ 36
Zmiana statutu lub rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów.

Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób likwidacji oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie majątku.

 

Katarzyna Kędzior                     Prezes zarządu    ………………………………..

Włodzimierz Banasik                 W-ce prezes zarządu   ………………………….

Ewa Poniatowska - Kajuk          Sekretarz zarządu  ………………………………     

Andrzej Szymański                    Skarbnik zarządu  …………………………………   

Kalendarz imprez na rok 2018

Bieg po Słupnie  IV 2018r - w ramach Festiwalu Biegowego 2018r - 100 biegów na 100-lecie Odzyskania Niepodległośc
Bieg Niepodległości XI 2018r - w ramach Festiwalu Biegowego 2018r - 100 biegów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości
Spływ kajakowy Wkrą  V 2018r Płońsk
Impreza sportowa "Żyj zdrowo i sportowo" IV 2018r


Warszawa
Gra terenowa dla rodzin IX 2018r Warszawa
Turniej rodzin - piłka siatkowa – plażowa IX 2018r Warszawa


Kalendarz imprez na rok 2019

Regaty kajakowe Wkrą V 2019r Płońsk

Zawody rowerowe dla rodzin VII 2019r Marki

Turniej gier klubowych (dart, krykiet, bocce itp.) IX 2019r Warszawa

Turniej rodzin w piłce siatkowej IX 2019r Warszawa